начало arrow библиография arrow Василева М.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Василева М. PDF Печат Е-мейл
Публикации

Проблемът за кимерите. – Във: Втори висш семинар “Древност и съвремие”. София, 1985, 96-105.

Йонийское представление о севере. – In: Thracia Pontica, 3, 1986, 320-332.

Етническият код на пътя. – МИФ, 3, 1988, 11-15.

Проблемът за трерите. – В: Трети висш семинар “Древност и съвремие”. София, 1988, 28-39.

Някои предварителни бележки върху изворите на Макробий за “Сатурналии” I, 18. – В: Четвърти висш семинар “Древност и съвремие”, София,, 1989, 18-27.

Гора, бог и имя: О некоторых фрако-фригийских параллелях. – ВДИ, 1990, № 3, 94-101.

Тракийските надписани фиали в сравнителен контекст. – Култура, 1991, № 3, 72-76.

Тракия и Фригия. Балкано-анатолийски паралели до VI в. пр. н.е. София, 26 с. (автореферат).

Тракийският език. Библиография (1975-1990). – Thracia, 10, 1993, 189-217 (съвместно с В. Камбуров).

Тракия и Фригия в старогръцките писмени извори. – Thracia, 10, 1993, 5-37.

Историография; Кария; Кимери; Лидия; Траки; Тракийска религия; Тракийски орфизъм; Трери; Халис; Хелеспонт; Хиерон орос. – В: Кратка енциклопедия. Тракийска древност. София, 1993, 123-125; с. 137; 145-146; 160-161; 281-282; 284-285; 287-288; с. 290; с. 299; 301-302; с. 307.

Слънцето, носено на прът. – Проблеми на изкуството, 1994, №  4, 21-27.

Бриги – фриги и контекстът на една миграция. – Минало, 1995, № 1, 16-22.

Кимери и фриги – общи проблеми на историографията. – Минало, 1997, № 2, 18-27.

Златната трапеза на цар Мидас. – Български фолклор, 1998, № 3, 21-27.

Фригия Понтика: някои проблеми на култа и религията. – В: Боговете на Понта. Варна, 1998, 89-94.

Цар Мидас – между Балканите и Мала Азия. – In: Jubilaeus, I, Юбилеен сборник в памет на акад. Димитър Дечев, 1998, 28-30.

Кибела, Мидас и скалата. – Проблеми на изкуството, 1999,  № 4, 3-12.

Надгробни могили – някои проблеми на старогръцката терминология. – ИНИМ, 11. Сборник в памет на н.с. д-р Стефан Дамянов, 2000, 81-85.

Традиция и трансформация в култа и религията на древна Фригия. – SemTh, 4, 2000, 119-130.

Мидас и Силенът. – В: ПITYE. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов/ Studia in honorem Prof. Ivani Marazov. София, 2002, 76-85.

Цар Мидас – между Европа и Азия. Академично издателство “Марин Дринов”. София, 2003, 280 с. (= Studia Thracica, 8).

За някои хетско-фригийско-тракийски паралели. – Studia Archаeologica, Suppl. 1. Сб. изследвания в памвт на д-р П. Гурбанов. София, 2003, 122-129.

Библиография на трудовете на проф. Богдан Филов. – В: Земите на България люлка на тракийската култура. Т. ІІ. Китов, Г., Димитрова (ред.). София, 2005, 251-258.

Тракия и Фригия – проблеми на паралелизма. – СпБАН, 2007, № 4, 63-67.

За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия. – В: МИФ, 12. Обредът. София, НБУ, 2007, 102-114.