начало arrow библиография arrow Георгиева Р.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Георгиева Р. PDF Печат Е-мейл

Експедиции на Института по тракология през 1975 и 1976 година. - Векове, 1976, № 6, 74-77.

Три крепости по левия бряг на р. Места. - Rhodopica, 1976, № 2 [Смолян], 21-26.

Отчет за експедиция "Ком" 1976. - Rhodopica, 1976, № 1 [Смолян], 41-42.

Археологически проучвания в Западните Родопи. - Rhodopica, 1976, № 1, 15-20 (съвместно с М. Домарадски, И. Кулов).

Селища по крайбрежието на р. Дунав между Sexaginta Prista и Durostorum през римската епоха. - Векове, 1977, № 3, 52-59.

Сакралният характер на орнитопластиката от ранножелязната епоха в басейна на Вардар и Халиакмон. - Thracia Antiqua, 2, 1978, 62-75.

Разкопки на раннотракийско сели­ще на връх Ком в землището на с. Сивино, Смолянски окръг. - АОР през 1977, 1978, 51-53 (съвместно с Х. Вълчанова, Т. Спиридонов).

Проучвания в долината на р. Драго­вищица. - АОР през 1977, 1978, 53-54 (съвместно с П. Алякова, Т. Спиридонов).

Разкопки и проучвания в землището на с. Драговищица. - АОР през 1977, 1978, 96-97 (съвместно с М. Домарадски, П. Алякова).

Пространствена и етнокултурна характеристика на Югозападна Тракия през ранно­желязната епоха. - Thracia Antiqua, 5, 1979, 117-134.

Югозападна Тракия през ранната желязна епоха. София. (автореферат) 25 с.

Сондажни проучвания в Кюстендил­ски окръг по долината на р. Разметаница. - АОР през 1979, 1979, 126-128 (съвместно с П. Алякова, Т. Спиридонов).

Югоизточна Тракия през ранната желязна епоха. - Expeditio Thracica, 1, 1980, 173-180.

Селище от ранната желязна епоха край с. Богданово. - Expeditio Thracica, 2, 102-114 (съвместно с Б. Борисов).

Теренни проучвания по долината на р. Драговищица. - Expeditio Thracica, 2, 7-51 (съвместно с П. Алякова, Т. Спиридонов).

Тракийско селище на връх Ком в Централните Родопи. - Thracia Antiqua, 9, 1982, 65-102.

Селището от ранножелязната епоха върху селищната могила до с. Дядово (пред­варителна публикация). - Expeditio Thracica, 5, 1983, 105-125.

Разметаница.. Проучвания и материали. - Expeditio Thracica, 4, 1983, 5-48 (съвместно с П. Алякова, Т. Спиридонов).

Сондажни разкопки в м. "Орфенското", с. Любча, Смолянски окръг (съвместно с К. Кисьов). - АОР през 1983, 1984, с. 93.

Нови данни за поселищния живот през I хил. пр. н. е. в Силистренски окръг. - In: Североизточна България - древност и съвремие. Първи национален симпозиум,  26 - 28 февруари 1982, Толбухин. София, 1985, 65-75 (съвместно с Ив. Бъчваров).

Селище от късната бронзова епоха край с. Плазище, Кърджалийски окръг. - АОР през 1984, 1985, с. 66.

Разкопки на селищна могила до с. Дядово (съвместно с Р. Катинчаров, Б. Борисов). - АОР през 1984, 1985, с. 67.

Аксиос; Александър Македонски; Некрополи; Сита; Стримон; Траки; Филип II. - В: Енциклопедия "Кюстендил". София, 1988, с. 16; с. 19; 441-442; с. 599; с. 625 ; 650-652; с. 672.

Експедиция "Марица-Изток" (с колектив). - АОР през 1989, 1990, 45-48.

Поминальная практика во Фракии (конец II - I тыс. до н. э.). - In: ActaTAB, VI, 1991, 25-30.

Проучвания на желязната епоха в района на "Марица-Изток". - В: Експедиция "Марица-Изток". Археологически проучвания. Т. 1. София, 1991, 91-104.

Обредни ями в Тракия (края на II - I хил. пр. н. е.). - Археология, 1991, № 1, 1-10.

Разкопки на долмен в с. Главан (експедиция "Марица-Изток"). - АОР през 1990, 1991, с. 34.

Разкопки на надгробна могила в с. Староселец (експедиция "Марица-Изток"). - АОР през 1990, 1991, 45-46.

Дуванлий; Оризово; Равна; Розовец; Старо село. - В: Кратка енциклопедия. Тракийска древност. София, 1993, 89-91; с. 203; с. 226; с. 238; с. 267.

Желязна епоха. - В: Кратка енциклопедия. Тракийска древност. София, 1993, 102-104 (съвместно с М. Домарадски).

Тракийски некропол при с. Професор Иширково, Силистренско. ИК „Сл. Николов и сие", Община Силистра, 1994, 25 с. (съвместно с И. Бъчваров)

Разкопки на долмен и надгробна могила в землището на с. Главан. - В: Експедиция "Марица-Изток". Археологически проучвания. Т. 3. София, 1995, 125-137.

Тракийска надгробна могила от късножелязната епоха край с. Староселец. - В: Експедиция "Марица-Изток". Археологически проучвания. Т. 3. София, 1995, 139-145 (съвместно с Б. Борисов).

Метални предмети; Селище от късната желязна епоха в м. Посеки, с. Плетена; Огнище (клада) от I в. в м. Посеки, с. Плетена; Антични гробове в м. Равняко, с. Плетена. - В: Паметници на тракийската култура по горното течение на река Места. София, 1999, с. 28; 42-43; 46-47; 47-51 (= РП, 26.).

Гробове и некрополи. Късно­бронзова и ранножелязна епоха. (съвместно с М. Домарадски, М. Петрова). -  В: Домарадски, М., Р. Георгиева и др. Паметници на тракийската култура по горното течение на река Места. София, 1999, 11-12 (= РП, 26)

Храна и хранене (края на ІІ-І хилядолетие пр.н.е.); Тъкани и местно облекло (края на ІІ-І хилядолетие пр.н.е.); Обредни ями (края на ІІ-І хилядолетие пр.н.е.); Жертвоприношения на животни в погребалната практика (края на ІІ-І хилядолетие пр.н.е.); Погребението (края на ІІ-І хилядолетие пр.н.е.); Поменални практики (края на ІІ-І хилядолетие пр.н.е.). - В: Георгиева, Р., Т. Спиридонов, М. Рехо. Етнология на траките. София, 1999, 71-111; 112-154; 165-183; 184-215; 216-232; 233-241.

Раннотракийска обредност в надгробните могили от римската епоха. - SemTh, 4, 2000, 153-172.

Паметници на тракийската култура от Карнобатско. - В: История и култура на Карнобатския край. Т. 4. Карнобат, 2002, 144-155.

Каночка от Карнобат с изображение на тракийски войн. - Археология, 2005, № 1-4, 32-40.

Червенофигурен атически скифос от Карнобат. - In: SAUS, Suppl. 4. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, 2005, 168-172.

Археологически разкопки в м. „Чобра Таш" край гр. Котел. - В: ХХІV среща на музеите от Югоизточна България, кн. 1. In memoriam Жана Чимбулева, Красимир Калчев. София, Център за подводна археология, 2005, 56-57 (съмчестно с М. Николов).

Погребения на жени в Тракия (ранна желязна епоха). - СпБАН, 2007, № 4, 68-75.