начало arrow библиография arrow Гочева Зл.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Гочева Зл. PDF Печат Е-мейл

Публикации

Разкопки на Хисарлъка в Кюстендил. – МПК, 1966, № 4, с. 53.

Оброчен надпис на Аклепий от с. Градец, Софийско. – Археология, 1967,  № 1, 57-60.

Късноантична гробница от Марцианопол, при с. Река Девня, Варненско. – МПК,1968, № 3, 21-23.

Крепост на местността Хисарлъка в гр. Кюстендил. – ИБИД, 27, 1969, 233-254.

Тракийската крепост “Чертиград” в Стара планина. Археология, 1971, № 4, 52-62 (съвместно с В. Велков).

Тракийско селище край Девня. – Турист, 1971, № 1, с. 10.

Култът на Aполон в Марцианопол и неговата територия. – Векове, 1974, № 1, 68-75.

Антични останки в Ботевградско. – Векове, 1974, 6, 45-54 (съвместно с  М. Домарадски).

Култът на Aполон по Долнодунавския лимес. – Археология, 1975, № 1, 48-55.

Боги фракийцев и скифов по сведениям Геродота. – Studia Thracica, 1, 1975, 142-153.

Бронзово протоме на Хипокамп от Девня. – Изкуство, 1975, № 4, 44-45.

Култът на Аполон в Тракия. София (автореферат),1976, 21 с.

 Тракийски елементи в гръцката митология. – Отечество, 1976, № 3, 32-33.

Тракийски ел ементи в гръцката митология. – Тракия,1976, 3, 120-132.

Крепости в Стара планина.In: Тракийски паметници. I, Мегалитите в Тракия. София, 1976, 166-173 (съвместно с М. Домарадски, Б. Султов).

Разкопки на тракийската крепост при с. Малко Чочовен, Сливенски окръг (съвместно с Р. Георгиева). – В: АОР през 1976, 1977, с. 4.

Антични следи в Ботевградския край. – В: Боже­нишки Урвич, 1979, 63-71 (съвместно с М. Домарадски).

Тракийските крепости и мястото им в поселищната система. – Векове, 1980, 4, 56-65.

Античното наследство в ранната българска култура. – ИПр, 1981, 1, 30-

Изображение человека во фракийской религии. – ВДИ, 1981, 2, 155-162.

Пиндар (превод). – В: Извори за историята на Тракия и траките, I. София, 1981,69-77.

Религиозните представи на траките и културното наследство. – В: Проблеми на културното наследство. София, 1981, 47-67.

Проблеми на античното изворознание. – Thracia Antiqua, 8, 1982, 5-11.

Жреческите длъжности и тяхното място в културата на провинция Тракия. – In: България 1300. Институции и държавна традиция. Т. II. София, 1981, 125-135.

Религиозният живот на Никополис ад Иструм. – In: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. София, 1984, 87-92.

Светилището на Тракийския конник при с. Лозен, Хасковски окръг и някои про­блеми на синкретизма в тракийската религия. – ГСУ ИФ, 77.2, Studia in honorem Christo M. Danov, 1985, 160-166.

Култът на Тракийския конник на територията на гетите. – In: Североизточна България - древност и съвремие. Първи национален симпозиум, 26 - 28 февруари 1982, Толбухин. София, 1985, 189-198.

Кибела; Кабири; Ликур; Лин. – В: Енциклопедия България. Т. III, София, 1985, с. 392; с. 260; с. 757; с. 760.

Митология; Митра. – В: Енциклопедия България. Т. IV, София1985, с. 286; с. 287.

Понтос Евксинос. – В: Енциклопедия България. Т. V. София, с. 334.

Религиозният живот във Филипопол през римската епоха. – In: 100 години Народен Археологически Музей в Пловдив, Юбилеен сборник, 2. Пловдив, 1985, 102 -113.

Завещано от траките. София, 1987, 111 с.

Мястото на Абритус и неговата територия в организацията на религиозния живот на провинция Долна Мизия. – In: ActaTAB, 3, 1987, 188-194.

Градовете в Тракия и колонизацията на Филип II. – В: Поселищен живот в Тракия. Втори национален симпозиум, 6-9 октомври 1986, Ямбол. Ямбол, 1988, 60-81.

Светилищата на Тракийския конник в района на Провадия. – In: ActaTAB, 4, 1990, 134-142.

Ориентация на култовите сгради при траките. – Интердисциплинарни изследвания, 17, 1990, 151-155.

Устна и писмена традиция за Тракия в историята на Херодот. – Балкански древ­ности, 1991, 1, 40-43.

Проблемы фракийского источниковедения - прямые и косвенные сведения о Фракии и фракийцах. – In: ActaTAB, 6, 1991, 37-41.

Проблеми на култа и иконографията на Тракийския конник. – Балкански древности, 1992 2, 67-76.

Епитети на Нимфите в Тракия. – Филология, 24, 1992, 50-55.

Култът на Силван в провинция Долна Мизия. – Археология, 1993, 2, 13-21.

Храмовете в градовете и тракийските светилища на тяхната територия в провин­ция Тракия. – Епохи, 1994, 2, 37-44.

Надгробните плочи с изображения на конници от западния бряг на Черно море. B: Историко-археологическо изследване в памет на проф. Ст. Ваклинов. В. Търново, 1994, 301-308.

Погребалните обичаи на траките и вярата им в безсмъртието. – B: Надгробните могили в Югоизточна Европа. Първи международен симпозиум “Севтополис”, 4-8 юни 1993, Казанлък. В. Търново, 1994, 25-32.

Организация на религиозния живот в Кабиле. – In: Поселищен живот в древна Тракия. Трети международен симпозиум "Кабиле", 17-21 май 1992, Ямбол.  Ямбол, 1994, 68-78.

Организацията на религиозния живот в Одесос. – In: Боговете на Понта. Варна, 1998, 28-33.

Нови тракийски имена и епитети. – In: Jubilaeus, 1, Юбилеен сборник в памет на акад. Димитър Дечев, 1998, 35-38.

Култът на Великия бог в гръцките колонии по Западния бряг на Понта. – Sem Th, 3, 1998, 91-100.

Членовете на Legio I Italica в тракийските светилища на Долна Мизия. – Епохи, 1998, № 3-4, 203 –214.

Титлата EUPOSIARXHS в гръцките колонии по западния бряг на Понта. – In: Jubilaeus, ІІІ, 1999, 75-77.

Още един път за тъй наречените “Разградски богини“. – Thracia Antiqua, 10. Studia in memoriam magistri prof. Georgi Mihailov, 1999, 138-148.

Организация на политическия и религиозния живот на Пауталия. – БИБ, 3, 2001, 2-9.

Епитетът HЕROS и култът на Тракийския конник. – В: МИФ, 7. Сборник в чест на акад. Д. Раевски, 2001, 444-451.

Особености в иконографиятаня Тракийския конник в Одесос и неговата територия. – SemTh, 5. Втори академични четения в памет на акад. Гаврил Кацаров, 2001, 169-176.

Оброчни плочки с изображения на уши от светилището на Нимфите при с. Огняново, Пазарджишки окръг. – B: Палео­балканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Проф. Иван Гълъбов”, Велико Търново, ноември 1996 г. В. Търново, 2001, 545-549.

Една интересна проява на култа на Силван в района на Долнодунавския лимес. – B: България, българите и техните съседи през вековете. Сборник в памет на Хр. Коларов. В. Търново, 2001, 17-27.

Някои бележки по въпроса за метрополията на Западно-понтийсия койнон. – Известия на РИМ – В. Търново. Търново –  кръстопът на цивилизации. Studia in honorem Janka Nikolova, 2002, 125 –129.

Особености в иконографията на Силван в провинция Долна Мизия. – В: ПITYE. София, 2002, 384-394.

Платон, превод от старогръцки. – В: ИИТтр. Т. ІІ. София, 2002, 85-102.

Светилището на Тракийския конник при Глава Панега и въпросът за романизма в Долна Мизия. – В: Jubilaeus, V, 2002, 112-118.

Тракийско светилище на Нимфите при с. Огняново. – In: Studia archaeoloica, Suppl. 2. Сборник изследвания в чест на проф. Атанас Милчев. София, 2002, 112-118.

Комически поети, превод от старогръцки. – В: ИИТтр. Т. ІІ. София, 2002, 158-166 (съвместно с И. фон Бредов).

Анонимният тракийски бог конник. – История, 2003, № 5, 16-21.

Императорският култ и характерът на романизацията по Долнодунавския лимес. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните веклове. Юб. Сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. В. Търново, 2003, 21-31.

Култът на Арес и тракийската религия. – Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев, 2003, 88-96.

Култът на Тракийския конник в контекста на религията на Източното Средиземноморие. –  Известия по история, 1. Власт и социум. In honorem prof. Margaritae Taceva. Благоевград, 2003, 84 – 91.

Култът на Хермeс в Тракия и сведението на Херодот V.7. – Studia Archаeologica, Suppl. 1. Сб. изследвания в памвт на д-р П. Гурбанов. София, 2003, 141-148.

Светилището на Нимфите при с. Огняново, Пазарджишко. – Studia Archeologica, Suppl. II. Сб. В чест на Ат. Милчев, 2003, 112-118.

Произход на елевзинските мистерии. – Societas Classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим. [В.Търново], 2004, 77 –85.

Култът на Тракийския конник в района на Попово. – B: Попово в миналото, 4. Култура и религия, в миналото на Попово и района, 2004, 7-16.

Почитането на Велики богове в гръцките колонии по западния бряг на Понта. – ИНМВ, 36-37(51-52), 2004, 41-501.

Почитането на Велики богове в Тракия през елинистическата епоха. – SemTh, 6. Религия и обредност, 2004, 89-104.

Връзката паметник-изображение при надгробните плочи с конници от Долна Мизия. – In: SAUS, Suppl. IV. Studia in honorem prof. Ludmili Getov. Serdicensis. Sofia, 2005, 193-205.

Еди интересен иконографски тип на Тракийския конник от територията на Абритус. –  B: МИФ, 9. Тракия и околния свят. Научна конференция – Шумен, 2004 г. C., 2005, 329-344.

Култът към Дарзалас в Североизточна България. – В: Год. Деп. Средиземноморски и източни изследвания – НБУ, 2. Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров, 2005, 41-46.

Култът на Тракийския конник на територията на Република Македония. – ИИМ – Кюстендил, 10, 2005, 75-88.

Определението QEOS MEGAS и  MEGALH QEA в надписите от елинистическата епоха, сравнени с KURIOS  KURIA. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн .2 Текстове на култа и религията. Материали от  Юб. Международна научна конференция в чест на 60-год. на  проф., Казимир Попконстантино. Велико Търново, 2003. София, 2005, 35-39.

Религиозният  живот на Никополис ад Иструм, отразен в автономните монети. – В: Монетите и банкнотите – възможни прочити. Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Хр. Харитонов. София, 2005, 83-88.

Хипербореите – мит и история. – В: Черно море между Изтока и Запада. Митове идеология, история. Десети юбилейни Понтийски четения, Варна 2004. София, 2005, 27-29.

Епитетът Херос и култът към основното конно божество на траките. – Societas Сlassica. Култура и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново, 2006, 91-99.

За някои проблеми в иконографията на Тракийския конник. – В: Любен Прашков – Реставратор и изкуствовед. София, 2006, 268 -274.

Култът на Великата Богиня майка в Тракия. – В: Хелис, 5. Международна конференция. Гетите –  култура и традиции. 20 год. проучване на Свещарската гробница и резервата „Сборяново”. София, 2006, 476 -490.

Организация на религиозния живот в Сердика през римската епоха. – В: ІV Международен симпозиум „Поселищен живот в Тракия”, 09-11 ноември 2005 г., Ятобл-Кабиле. Ямбол, 2006, 263 -274.

Почитането на двойка божества в Западна Тракия. – В: SPARTAСUS, II. Международен Симпозиум – Сандански, 2002. 2075 год. от въстанието на Спартак. Трако-римско наследств. 2000 год. християнство. В. Търново, 2006, 67-74.

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3.2. Studia in honorem professoris Iordanka Iurukova, 2007, 1