начало arrow библиография arrow Йорданов К.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Йорданов К. PDF Печат Е-мейл

Публикации

Поселищният живот на гетите и техните държавни обединения (края на VІ-ІV в. пр. н. е.). – Векове, 1974, № 1, 44-49.

История на гетските племена от VI до III в. пр. н. е. Дисертация. София, 1975, 253 с. (Автореферат, 25 с.).

Проблемы гетской религии. – Studia Thracica, 1, 1975, 154-159.

Гетските държавни обединения и политическата история на Тракия през VI-IV в. пр. н. е. – ThA, 2, 1977, 110-122.

Гетските племена в VІ-І в. пр. н. е. според античната писмена традиция. – ИБИД, 31, 1978, 5-17.

Медике, Македония и Рим. – ThA, 4, 1978, 17-33.

Траки и кимерийци. – Векове, 1979, № 2, 30-36.

Getica 1. Държава и религия от средата на ІІ хилядолетие до средата на ІV в. пр. н. е. – ГСУ-ИФ, 70 (1976), 1980, 57-82.

Възникване и характер на държавата у траките. – В: България 1300. Институции и държавна традиция. Т. 1. София, 1981, 45-66.

Етнонимите в Североизточна Тракия. – Векове, 1981, № 4, 61-67.

Гетика: Държава и общество. – Изкуство, 1983, № 4, 5-11.

Добруджа през І хилядолетие пр. н. е. Гети. – В: История на Добруджа. Т. 1, София, 1984, 72-123.

Североизточна Тракия и Източното Средиземноморие 1500 – 1000 г. пр. н. е. – Векове, 1985, № 1, 19-26.

Тракийското културно-историческо наследство. – ГСУ-ИФ, 77.2. Studia in honorem Christo M. Danov, 1985, 196-202.

Центрове на политически живот в гетските земи. – В: Североизточна България – древност и съвремие. Първи национален симпозиум, 26-28 февруари 1982, Толбухин. София, 1985, 109-120.

Североизточна Тракия в предримската епоха. – Нумизматика, 1986,  № 1, 6-11.

Североизточна Тракия – контактна зона в Европейския Югоизток. – Във: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 6. Българските земи в древността. България през Средновековието, София 1986. София,  1987, 74-86.

Thraco-Scythica: Этно-културнные взаимодействия. – ЕВ, 1987, № 3, 70-89.

Цели, задачи и перспективи на програмата “Североизточна България”. – In: ActaTAB, 3. Втори национален симпозиум “Североизточна България - древност и съвремие”, Разград 1985. С., 1988, 9-14.

Thraco-Scythica: Политические отношения до середины IV в. до н. э. – EB, 1988, № 2, 64-80.

Гетите и Лизимах. – In: ActaTAB, 4, 1990, 13-21.

Етно-географска и политическа обстановка в Странджа до последната четвърт на IV в. пр. н. е. – В: Странджа – древност и съвремие. София, 1990, 366-387.

Политически отношения между траки и скити. – Векове, 1990, № 5, 5-13.

Thraco-Scythica: Политические отношения в период с конца VI до I в. до н. э. – In: ActaTAB, 6, 1991, 74-82.

Гетите срещу Лизимах. – История, 1992, № 2, 1-10.

Етнокултурни отношения между траки и скити. – ИПр, 1992, № 8-9, 97-104.

Тракология и индоевропеистика. – СпБАН, 1992, № 5-6, 50-57 (съвместно с К. Порожанов).

Походът на Александър Велики в Тракия. – Thracia, 10, 1993, 113-136.

Тракия и траките в ранните писмени извори. – Балкански древности, 1993, № 1, 36-40.

Статии в: Кратка енциклопедия Тракийска древност. София,  1993: Агатирси, с. 5; Ариапейт, с. 23; Атей, с. 29; Буребиста, 53-54; Гепиди, с. 70; Гети, 70-71; Даки, с. 74; Дапикс, с. 75; Децебал, 80-81; Дромихайт, 88-89; Залмодегикос, с. 108; Зибелмий, с. 114; Золтес, с. 114; Лангар, с. 159; Малка Скития, с. 170; Ролес, 238-239;           Сармати, с. 243; Сирм, с. 261; Скитодокос, с. 246; Скити, с. 264.

Гетите, трибалите, Атей и Филип II. – ИНИМ, 10, 1994, 8-31.

Одриското царство, Филип II и елинските колонии 359-357 г. пр. Хр. – Минало, 1994, № 4, 5-18.

Филип II в Егеида и Тракия (357 – 353 г. пр. Хр.). – Минало, 1995, № 4, 9-20.

Войните на Одриското царство с Филип II (352-339 г. пр. Хр.). – Минало, 1996, № 3, 11-21.

Зопирион в Тракия и Скития. – История, 1996, № 5-6, 1-9.

Политиката на Лизимах в Тракия 323/322 - 311 г. пр. Хр. – ИПр, 1997, № 3, 3-18.

Произходът и ранната кариера на Лизимах. – Минало, 1997, № 3-4, 5-14.

Политиката на Лизимах в Тракия. – SemTh, 3, 1998, 101-106.

Политическите отношения между Македония и тракийските държави (359-281 г. пр. Хр.). = Studia Thracica, 7, 1998, 285 c.

Царската митология в Тракия и Македония. – In: Jubilaeus, ІІ, 1999, 159-162.

Траките и тракологията в контекста на индоевропеистиката. – ThA, 10, 1999, 10-20 (съвместно с K. Порожанов).

Държавността на траките. – SemTh, 4, 2000, 49-70.

Бележки към Полибий. Всеобща история, книги І-ІV. – В: ПоредицаАнтични автори”  към изворите за Тракия и траките. Т. 1. (Превод от старогръцки В. Русинов), С., 2001, 86-88, 143-144, 234-236, 303-306.

Държавните организации на траките до V в. пр. Хр. –B: МИФ, 7, 2001, 463-474.

Бележки към Полибий. Всеобща история, книги V-ХV. – В: ПоредицаАнтични автори”  към изворите за Тракия и траките. Т. 2. (Превод от старогръцки В. Русинов), София, 2002, 91-93, 149-150, 167-168, 205-206, 246-247, 294-296, 326-327, 366-368, 375, 388.

Администрацията на Дарий І в Европа. – В: Черно море между Изтока и Запада. VІІ Понтийски четения, май 2002, Варна. Варна, 2003, 57-66.

Бележки към Полибий. Всеобща история, книги ХVІ-ХХХІХ. – В: ПоредицаАнтични автори”  към изворите за Тракия и траките. Т. 3. (Превод от старогръцки В. Русинов), С., 2003, 37-39; 85-97; 98; 137-138; 157-158; 176-177; 195-198; 212-213; 229-230; 249-251; 277-278; 304-305; 317-318; 329-330; 351-353; 358-359; 372-374; 394-396; 402-403.

Държавността. – В: Земите на България – люлка на Тракийската култура. Национална конференция, 3-6 юни 2003, В. Търново. Т. І. Резюмета, статии. Китов, Г., Д. Димитрова (ред.). Гео Прес, 2003, 9-14.

Европейските съюзници на трояните. – Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания на НБУ. Т. 1. Акад. четения в чест на проф. Зл. Гочева. [София], 2003, 56-62.

Политическите отношения между Тракия, Македония и Пеония ок. 432-281 г. пр.Хр. – История, 2003, № 3-4, 2-10.

Achaemenido-Thracica: опити за политически и административен контрол (ок. 515-466 г. пр. Хр.). – История, 2003, № 5, 21-34.

Thraco-Paeonica: историческа панорама според писмената традиция / Thraco-Paeonica: A Historical Overview According to the Written Tradition. – Пираjхме / Pyraichmes, 2 [Куманово, Македония], 2003, 63-118.

Бележки към Павзаний. Описание на Елада, книги І-ІV. – В: ПоредицаАнтични автори”  към изворите за Тракия и траките. Т. 4. (Превод от старогръцки В. Русинов), София, 2004, 96-102; 181-184; 249-252; 329-331; 394-396.

Историческа Тракия – династии и царства. – Епохи, 2004, № 1-2, 289-296.

Лизимах в Тракия и Западна Мала Азия 311-294 г. пр. Хр. –Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания на НБУ. Т. 2. Академични четения в чест на 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров. София, 2004, 71-80.

Тракия и световните империи на древността. – История, 2004, № 4-5, 19-25.

Бележки към Павзаний. Описание на Елада, книги VІ-Х. – В: ПоредицаАнтични автори”  към изворите за Тракия и траките. Т. 5. (Превод от старогръцки В. Русинов), София, 2005, 66-68; 135-137; 235-238; 329-331; 395-339.

Ранните тракийски династически домове. – In: SAUS, Suppl. 4. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, 2005, 358-370.

Тракийската държавност. – В: Древните българи в основите на световната история, материална и духовна култура, и цивилизация. София, 2005, 109-114.

Бележки към Страбон. География, книги І-V. – В: ПоредицаАнтични автори”  към изворите за Тракия и траките. Т. 6. (Превод от старогръцки В. Русинов), С., 2006, 95-102; 196-204; 259-265; 310-317; 374-384.

Одриската държава от Терес до Лизимах. – Будител, август, 2006, 24-31.

Одриският династичен дом през ІV в. пр.Хр. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3.2. Studia in honorem professoris Iordanka Iurukova, 2007, 179-186.

Политическите отношения на Гетския царски дом при Дромихайт с диадохите. – СпБАН, 2007, № 4, 30-35.

Институтът по тракология „Проф. Александър Фол” на 35 години. – СпБАН, 2007, № 4, 15-18 (съвместно с К. Порожанов).