начало arrow библиография arrow Попов Д.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Попов Д. PDF Печат Е-мейл

Публикации и монографии

Върху някои проблеми, които поставя тракийската богиня Бендида. – Студентски проучвания, 1, 1973, 57-74.

Копенхагенският релеф. – Археология, 1977, № 1, 1-13.

Политико-религиозно устройство на царския институт у траките. Дисертация. София, 1977, 239 с. (Автореферат, 20 с.).

Тракийската богиня Бендида. София, 1981, 126 с.

Тракия на царете-жреци, царете-богове; Великата богиня-майка – Бендида.– В: Фол, Ал., Ив. Венедиков, Ив. Маразов, Д. Попов. Тракийски легенди. София, 1981, 77-129; 131-149.

Артемида Брауро (една трако-пеласгийска богиня). – ИБИД, 34, 1982, 21-33.

Проучвания върху тракийската религия. І . Обезсмъртяването. – ГСУ-ИФ, 75, 1982, 13-47.

Съвременното състояние на проучванията по история на българските земи в древността (Постижения и проблеми на българската историография за периода 1972-1980 година). – В: Университетски изследвания и преподавания на българска история у нас и в чужбина. Сб., София, 1982, 227-248 (съвместно с М. Тачева-Хитова).

Орфическите общества на гетите. – Изкуство, 1983, № 4, 12-16.

Проучвания върху тракийската религия. ІІ . Пиршествата и угощенията. Съкровищата и подаръците. – ГСУ-ИФ, 76, 1983, 15-50.

Проучвания върху тракийската религия. ІІІ . Тайните общества. – ГСУ-ИФ, 77, 1984, 5-49.

Залмоксис и проблемите на тракийската религия в гетските земи. – В: Североизточна България – древност и съвремие. София, 1985, 98-108.

Някои проблеми и перспективи в развитието на историографията за българските земи в древността. – В: История и обществознание, 1985, № 3, 11-17.

Политическите общества на траките. – В: ГСУ-ИФ, 77.2 (1984) (= ТАВ, 2), 1985, 357-366.

Проучвания върху тракийската религия. ІV. Царят и царската власт. – ГСУ-ИФ, 78, 1985, 36-91.

Богатствата на траките. – Българска етнография, 1986, № 1, 17-26.

Конят и колесницата в тракийската царска идеология. – ИБИД, 38, 1986, 113-144.

Някои проблеми във връзка с една сцена и два цвята в тракийското изкуство. – ИПр, 1986, № 2, 21-36.

Траколожката книжнина през 1985 година. – Векове, 1986, № 3, 89-91.

Странджа от съвремието към древността (По данни на пътеписите от ХІV – ХІХ в.). – В: Културно-историческо наследство на Странджа-Сакар. София, 1987, 7-22.

Една представа в изкуството на гетите (с оглед на царската идеология). – ActaТАВ, 3, 1988, 61-66.

В отговор на Иван Маразов. – ИПр, 1988, № 5, 77-81 [относно статията му Принципи за интерпретация на тракийското изкуство].

Въведение в тракийското изворознание. І . От Омир до Ксенофонт. – В: Христоматия по Тракология. Т. 1. София, 1989, 8-56.

Залмоксис. Религия и общество на траките. С., 1989, 235 с.

Залмоксис (нови наблюдения). – История и обществознание, 1989, № 1, 3-16; № 2, 3-17.

Опит за локализация на Залмоксис. – ActaТАВ, 4, 1990, 7-12.

Писмени извори и картографска документация [антични и средновековни автори]. – В: Странджа – древност и съвремие. София, 1990, 11-79 (съвместно с Ат. Орачев, П. Колев и др.)

Странджа между миналото и настоящето. – В: Странджа – древност и съвремие. София, 1990, 429-444 (съвместно с П. Колев)

Стрели към небето – стрели към морето (към проблематиката на обичайно-обредната система при траките). – История, 1992, № 5-6, 1-8.

Човешките жертвоприношения на Залмоксис (предварителни бележки). – Философия, 1992, № 4, 32-36.

Човешките жертвоприношения на Залмоксис. – ГСУ-ИФ, 84/85, 1992, 121-161.

Безсмъртието на траките. – Науката и ние, 1993, № 1, 9-13.

Залмоксис – Гебелейзис и обредът стрелба с лък. – ГСУ-ИФ, 86, 1993, 27-58.

Овидий, Октавиан Август и Залмоксис (към проблематиката на тракийското изворознание). – Thracia, 10, 1993, 137-154.

Статии в: Кратка енциклопедия. Тракийска древност. София, 1993: Историята и културата на древна Тракия и на траките (състояние, проблеми, перспективи); Бендида, 35-36; Бендидии, 36-37; Брауро, с. 49; Декеней, с. 77; Делоптес, с. 77; Диегилис, с. 82; Диомед, с. 83; Залмоксис, 108-111; Зейра, 112-113; Зеринтия, с. 113; Исант, с. 123; Ифидамант, с. 129; Ификрат, 129-130; Кикеон, с. 145; Комети, с. 147; Котито, 152-153; Ликург, с. 162; Марон, с. 171; Пелта, с. 210; Пелтаст, с. 210; Пилеати, с. 214; Пилофори, с. 214; Питак, 215-216; Плейсти, с. 216; Полес, с. 218; Тарабостесийци, с. 271; Тракиди, с. 282; Тракийски конник, с. 287; Хестия, 306-307.

Залмоксис! Само на гетите ли е той ? – Минало, 1994, № 3, 9-19.

Пътят на Залмоксис. – Философия, 1994, № 3, 44-50.

Залмоксис и Великата богиня-майка. – История, 1994, № 3, 1-9.

В андреона на Залмоксис. – ГСУ-ИФ, 87, 1994, 5-32.

Статии в: Българска митология. Енциклопедичен речник. София, 1994:  Бендида, 21-26; Великата богиня-майка, 50-55; Дионис, 100-103; Залмоксис, 130-138; Збелсурд, 141-145; Орфей, 248-252; Перко(у)с, Перконис, 256-258; Тракийски конник, 356-369; Тракийско наследство, 369-375.

Богът с много имена. София, 1995, 264 с.

Доктрината на Залмоксис. – Философски алтернативи, 1995, № 2, 62-82.

История на стария свят. София, 1997, 349 с. (съвместно с Ал. Николов)

Тракийска култура. – В: Древни култури. Благоевград. София, 1997, 247-329.

История на стария свят. София, 19982, 349 с. (съвместно с Ал. Николов)

Безсмъртието и обезсмъртяването при траките. – В: Елит и общество в историята. София, 1998, 24-35.

Българските земи в древността. – В: История на България от древността до наши дни. София, 1998, 9-49.

Тракология. София, 1999, 400 с.

Древна Гърция. История и култура. София, 2000, 276 с.

История на стария свят. София, 20013, 349 с. (съвместно с Ал. Николов)

Древен Рим. История и култура. София, 2002, 355 с.

От древността до 681 г. – В: История на българите. Т. 1. От древността до края на ХVІ в. София, 2003, 95-154.

Древни общества и култури. София, 2004, 531 с.

Тракия и траките в гръцката лирика. – In: SAUS, Suppl. 4.  Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, 2005, 599-609.

Жертвоприношения на хора и на коне при траките. – История, 2006, № 6, 7-22.

Перко(у)с/Перконис – Пейрой /Перке (Перкоте). – СпБАН, 2007, № 4, 47-50.

Титулатурата на царете в древна Тракия. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3.2. Studia in honorem professoris Iordanka Iurukova, 2007, 171-178.

Тракийските царе. Поведение и превъплъщения. София, 2007, 252 с..

Тракийският космос – свещеното пространство на царете. – Будител, 2007, май-юни, 38-40.

Великата Богиня-майка (от цикъла „Божествата на траките”. – Будител, 2008, № 2, 65-69.