начало arrow библиография arrow Порожанов К.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Порожанов К. PDF Печат Е-мейл

Рударството и металургията в района на "Меден рид" край Созопол и връзките на местнотонаселение със средиземноморските народи във втората половина на второто хилядолетие преди новата ера. - В: Първи симпозиум по история на минното дело в югоизточна Европа. Варна, 3-6 ноември 1975. Сборник доклади, том ІІ, Варна, 1975, 124-126.

Подводни археологически изследвания в Южното пристанище на Аполония Понтика през 1974 -1975 г. (Съобщение за научните резултати). - In: Бюлетин на Клуба за ТНТМ, ИФ-СУ, 1976, № 1, 4-7.

Подводните археологически изследвания на експедиция "Аполония-Странджа ‘76". - In: Бюлетин на Клуба за ТНТМ, ИФ-СУ, 1977, № 2, 8-12.

Подводни археологически проучвания. - АОР през 1978. 1979, 56-58.

Геодезическо документиране на подводни археологически проучвания. - In: Интердисциплинарни изследвания, 5-6, 1980, 29-36 (съвместно с Зл. Петров).

Европейският тракийски бряг на Черно море между ХVІ и VІІ в.пр.н.е. (предварителни бележки). - В: Студентски проучвания, 5, 1984, 7-28.

Пристанищата на Странджанското Черноморско крайбрежие през античността. - В: Странджанско-Сакарски сборник, I, 1984, 307-311 (съвместно с В. Попов).

Подводни археологически проучвания по Странджанското крайбрежие през 1980 г. - В: Странджанско-Сакарски сборник, II, 1984, 70-72.

Сведението на Диодор за надмощията по море в Егейския басейн през ХІІІ - VІІІ в. пр. н. е. - Векове, 1984, № 2, 19-22.

Изследванията по морска история в Североизточна България. Постижения и проблеми. - В: Североизточна България - древност и съвремие. Първи национален симпозиум, 26 - 28 февруари 1982, Толбухин. София, 1985, 259-264.

Степните племена в Югоизточна Европа през ІІ хилядолетие пр. н.е. София (aвтореферат), 1985, 25 с.

Морската култура по нашите земи. - МПК, 1986, № 3, 34-36.

За датировката и принадлежността на каменните щокове от Българското Черноморие. - МПК, 1988,  № 3, 35-38.

Методът на контактните зони в Североизточна Тракия (към края на ІІ - началото на І хил. пр. н. е.). - In: ActaТАВ, 3, 1988, 56-60.

Теренните проучвания в морската археология - етап в историческото познание; Контактните зони в древна Тракия. - In: SemTh, 2, 1988, 74-80; 94-99.

Датировка на каменните котви с отвори от Българското Черноморие. Постижения и проблеми. - Археология, 1989, № 1, 6-15.

Тракия Понтика ІV. - Археология, 1989, № 4, 64-65.

Археологически и епиграфски паметници [материали за пристанищата и находките от подводните археологически проучвания]. - В:  Странджа - древност и съвремие. София, 1990, 141-150.

Формы собственности в Орфической Фракии (вторая половина ІІ тыс.- начало І тыс. до н.э.). - In: ActaТАВ, 6, 1991,162-169.

Бразидас; Дерсаи; Животновъдство; Земеделие; Колесница; Крит; Македони; Микена; Одриси; Орески; Палеобалканистика; Пеопли; Прианти; Хабрий; Хагнон; Халес. - B: Кратка енциклопедия. Тракийска древност. София, 1993, с, 48; с, 79; с, 107; с, 113; 146-147; с, 155; с, 166; с, 181; 200-201; с, 203; 205-206; с, 221; с, 222; с, 298; с, 298; с, 299.

Конен народ ли са траките? - Thracia, 10, 1993, 81-87.

Македония. - В: Кратка енциклопедия. Тракийска древност. София, 1993, 166-169 (съвместно с Р. Георгиева).

Тракия Понтика. Пиратството на траките между ХІІІ и VІІІ в. пр. Хр. - един номадски феномен. - Балкански древности, 1994, № 2, 47-50.

Морска Тракия. - Анали, 1994, № 1, 59-69.

Европейските съюзници на Троя в Омировата "Илиада". - Минало, 1995, № 2, 18-25.

Каменните котви - паметници на тракийското мореплаване. - Анали, 1995, № 1-2, 15-22.

История на траките в Историята на Стария свят (принципни постановки и проблеми). - Минало, 1996, № 4, 14-26.

Подводната археология - разговор със "Света на мълчанието". - В: Човекът зад находката. Археологията днес и утре. Гацов, И. (Ed.). Интела. София, 1997, 155-168 (учебник за студенти).

Кораби от Северния Егей през Античността. - In: Jubilaeus, I. Юбилеен сборник в памет на акад. Димитър Дечев, 1998, 104-107.

Общество и държавност у траките средата на ІІ - началото на І хил. пр. Хр. (в контекста на палеобалкано-западномалоазийската общност)Studia Thracica, 6, 1998, 207 с.

Пеласго-траките в контекста на палеобалкано-западномалоазийската общност средата на ІІ - средата на І хил. пр. Хр. -SemTh, 3, 1998, 19-30.

Омировият епос и Тракия Понтика. Пристанищата. -  ThrA, 10, 1999, 192-197.

Поселищен живот по Западното Черноморие през ранната бронзова епоха (проблеми на проучванията). - ГНАМПл, 9. Сборник в чест на 100 годишнината от рождението на Димитър Цончев, 1999, 147-149.

Потъналата Западночерноморска цивилизация от ІІІ хил. пр. Хр. - In: Jubilaeus, II, 1999,169-172.

Ахейските и трако-троянските кораби у Омир. - ИНИМ, 11, 2000, 71-76.

Държавност и цивилизация в Тракия и на траките до средата на I хил. пр. Хр. (Summary: State organization and civilization in Thrace and of the Thracians till mid-1st mill. BC). - In: SemTh, 4, 2000, 9-18.

Няколко наблюдения върху местното мореплаване и морската активност на римляните по Западния бряг на Понта (ІІ в. пр. Хр. - ІІІ в. след Хр.). - In: Jubilaeus, IV, 2000, 94-100.

Потъналият кораб при Урдовиза (предварителни бележки). - ИНМБ, 3, 2000, 149-154.

Пристанищата по Западното Черноморие през Античността (по данни от оловните щокове от България). - Археология, 2000, № 1-2, 33-39.

Царският град-протополис Месамбрия. - In: Jubilaeus, IIІ, 2000, 115-119.

Моретата на траките или Тракия Понтика през древността. - Археология, 2001, № 1-2, 61-69.

Стопанска характеристика на тракийските земи в Югоизточна Европа през втората половина на ІІ хил. пр. Хр. (общи положения). - SemTh, 5, 2001, 25-30.

Тайните на един потънал кораб, 2001, Web page: http://balder.prohosting.com/asen (съвместно с Хр. Ангелова, К. Димитров, K. Бъчваров).

"Урдовиза '2000" - съвместна българо-американска подводна археологическа експедиция. - В: АОР през 1999 и 2000 г. София, 2001, 140-141 (съвместно с Хр. Ангелова, К. Димитров, K. Бъчваров)

Начало и развитие на подводната археология в света и в България. - В: Началото. София, НБУ, 2002, 202-221.

Поселищна характеристика на древна Тракия през ІІІ-ІІ хил.пр.Хр. - В: ИИМК, 6, 2002, 229-233.

Севт - владетелят на Приморието (Xen. Anab. VII). - В: Jubilaeus, V, 2002, 329-332.

Тракийски царе-богове като херои-основатели на елински апойкии в Мраморно и Черно море. - В: ПITYE. София, 2002, 219-224.

Българо-американска подводна археологическа експедиция "Урдовиза-2001" (втори сезон 01.09.-10.10.2001 г.). - В: АОР през 2001 г. София, 2002, 138-140 (съвместно с Хр.Ангелова, К.Бъчваров, К. Димитров).

Българската морска археология по западното Черноморие - 40 години не стигат! И 25 от тях - на Центъра за подводна археология. - История, 2003, № 5, 58-64.

Континюитет и/или дисконтинюитет в обществото на Югоизточна Европа V-ІІ хил. преди Христа. - В: Земите на България - люлка на Тракийската култура. Национална конференция, 3-6 юни 2003, В. Търново. Т. І. Резюмета, статии. Китов, Г., Д. Димитрова (ред). Гео Прес, 2003, 15-29.

Потъналото селище от ранната бронзова епоха при Урдовиза (разкопки 1986-1988 г.). - В: Добруджа, 21 (2003). Изследвания в чест на ст.н.с. І ст. д.и.н. Хенриета Тодорова. Варна, 2004, 309-322. (Рез. на англ. ез).

Пристанищата на Аполония Понтика (по данни от котвите и промените в нивото на морето). - История, 2004, № 6, 2-7.

Античното наследство в България и Европа (културно-исторически етюд). - Известия по история/Review of History, бр.2 за 2005 г. История и памет в българското пространство. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. http://www.history.swu.bg/PDF/1-12pdf, Електронно списание на специалност История в ЮЗУ- Благоевград, последна актуализация на 14.11.2005 г.

Българите на вода/The Bulgarians and the expanse of water. - В/In: Вечен календар на българите/Eternal calendar of the Bulgarians 2006. ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ. София/Sofia, 2005, c./p. 2.

Земите/The Lands. - В/In: Българската цивилизация/Bulgarian Civilization. ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Editor in Chief Alexandar Fol. София/Sofia, 2005, 21-32.

Македония и македоните през Античността (културно-исторически бележки). - Известия по история/Review of History, бр.3 за 2005 г. Култура и революция: българската идея - исторически и съвременни аспекти. Сборник в чест на доц. Йордан Ванчев. http://www.history.swu.bg/PDF/1-5pdf, Електронно списание на специалност История в ЮЗУ-Благоевград, последна актуализация на 14.11.2005 г.

Тракийски морски култури в Северна Анатолия през класическата древност. - In: SAUS, Suppl. 4. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, 2005, 618-629.

Х-ти международен конгрес по тракология. - История, 2006,   № 2, 62-63.

Морето в политиката и културата на Средновековна България. - Будител, 2006, август, 36-44.

Професор КирилЙорданов на 60! - История, 2006, № 6, 1-2.

Тракийският царски град Салмидесос VІІ-V в.пр.Хр.- В: Поселищен живот в Тракия, ІV международен симпозиум 9-11 ноември 2005 Ямбол - Кабиле, Сборник - доклади, Издателство "Я". Ямбол, 2006, 31-40.

Акустично-геодезично проучване и археологическо разузнаване в акваторията на гр. Каварна и археоастрономическо изследване на скално-изсечено светилище в м. Яйлата. - В: АОР през 2005 г., XLV Национална археологическа конференция. София, 2006, 248-250 (съвместно с Ас. Салкин, А. Стоев).

Защо траките не са варвари за Ксенофонт (Xen. Anab.). - История, 2007, № 1, 1-6.

Още за тракийския орфизъм. - Будител, 2007, октомври-ноември, 58-59.

Траките на Мраморно и Черно море у Ксенофонт. - СпБАН, 2007, № 4, 19-29.