начало arrow библиография arrow Фол В.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Фол В. PDF Печат Е-мейл
Статии и монографии

Наблюдения върху тракийската поселищна система в българската част на Странджа. - Студентски проучвания [СУ], 3, 1975, 320-336.

Неизвестен документ за античната и средновековната история на Созопол. - Векове, 1975, № 4, 58-64.

Югоизточна Тракия в пътеписа на генерал лейтенант Август Йохмус, барон Катиньола. - Векове, 1977, № 2, 56-62.

Странджа планина. Мегалитни паметници. Поселищна система и пътна мрежа. - В: Тракийски паметници. Т. 3. Мегалитите в Тракия. Глава ІІ. София, 263-390 (в съавторство с П. Делев, Ив. Карайотов, М. Домарадски и др.).

Библейското грехопадение като космогонична метафора. - Векове, 1984, № 4, 38-40.

Моделът на Космоса в обичая "Кукеров ден" от Странджа. - В: Човек-Еволюция-Космос, 2, 1984, 125-136 (версия на английски и руски).

Югоизточна Тракия през погледа на Йохмус. - Странджанско-Сакарски сборник, 1,1984, 303-306.

Почитането на Св. Марина в Странджа. - В: МИФ, 1, 1985, 118-154.

Космогонични представи в Странджанската народна култура. - В: Културно-историческото наследство на Странджа-Сакар. София,1987, 115-124.

Културно-историческото наследдство на Странджа-Сакар. Сб. (Състав. В. Фол). София, Народна младеж, 166 с.

Антични остатъци в обичая Кукеров ден. - In: Акти на II Международен Конгрес по Българистика, Т. 15. Сoфия, 1988, 388-396.

Дионисиите в зората на цирка и на комедията. - Куриер ЮНЕСКО, февруари, 1988 (български и всички официални езици на ЮНЕСКО).

Отношението човек - природа в дославянските езически съставки на странджанската народна култура. 1988. Автореферат.

Свещеното пространство. - В: МИФ, 3, 1988, 5-10.

Погребалните маски. - Проблеми на изкуството, 1991, № 1, 50-53.

Райчевски, Ст., В. Фол. Кукерът без маска.София, 1993, 5-7; 95-231.

Форма и украса на бронзовите изделия в Тракия (VIII-VI в. пр. Хр.). - Проблеми на изкуството, 1993, № 1, 56-40.

Свещената ръка. - Проблеми на изкуството, 1994, № 4, 59-63.

Скалата, конят и огънят. Ранна тракийска обредност. София, 1994, 181 с.

Забравената светица. София, 1996 (ил., индекс и рез. на фр.ез.), 254 с.

Скала и огън. -В: Индия в българската наука. София, 1997, 82-85.

Трите влога на древна Тракия в европейската цивилизация. - В: Българска веч­ност, 5. История на българите: потребност от нов подход Преоценки. Първа част. Сборник. София, 1998, 143-173.

Маскарадната обредност в Югоизточна Тракия. - SemTh, 3. Първи академични четения в памет на акад. Гаврил Кацаров, 1998, 203-227.

Маските в орфическата обредност. - В: Маска и ритуал. София, 1999, 7-13.

Вълкът в Хиперборейска Тракия. - SemTh, 4, 2000, 143-152.

Киберкултурата и мултиплицираната грешка. - In: Cyberculture. НБУ, София, 2000, 64-66.

Мегалитни и скални паметници в Древна Тракия. София, 2000, 159 с.

Наследството като припомняне. - В: Българска вечност, 7. История на българите: потребност от нов подход. Преоценки. Трета част. Сборник. Център за изследване на Българите. София, 2000, 125-146.

Нестинарският тиас. - Религия и култура, 2000, № 3, 20-27.

Огън и музика. София, 2000 (индекс, ил., рез. на англ. ез., В. Фол: 11-142, 296-290, 294-300, 307-321, 323-337). (съвместно с Р. Нейкова)

Πέτρωμα. - Анали, 2000, № 3-4, 39-44.

Бизас-Бизантион: една културно-историческа метафора. - В: Морето, културата, фолклорът. Научни четения по хуманитаристика, Бургас '99. Международен фолклорен фестивал. Бургас, 2001, 90-97.

Гласът на метала. - Българска етнология, 2001, № 4, 5-9.

"Перперек" в контекста на скално-изсечените и мегалитни паметници в Древна Тракия, Югоизточна Европа и трако-фригийската етно-културна зона. - Следва, 2001, № 1, 56-61.

Предговор. - В: Перперек, I. Перперек и прилежащият му микрорегион. Комплекс­но изследване на хилядолетен мултирелигиозен център в Източните Родопи. (Състав. В. Фол). София, 2001, 7-8.

Πέτρωμα. - В: Акти на Международен симпозиум "Скални и мегалитни паметници. Проблеми и пътища за тяхното разрешаване", 12-22. 07. 1999 г., София-Кърджали-Шумен-София. НБУ, 2001, 50-53.

Трон и стела на Майката на боговете. - In: ПITYE. Изследване в чест на проф. Иван Маразов. София, 2002, 232-236.

Великият баща. - В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Център за изследвания на Българите. Тангра ТаНакРа ИК, 2003, 490-498.

Древна Тракия. Мълчанието проговаря. Национален комитет Европалия, България. София, 2003, 56 с.

Една възможна хипотеза. - В: Пътят. Сборник научни стаии, посветен на живота и творчеството на д-р Георги Китов. Димитрова, Д. (съст.). Гео Прес. София, 2003, 225-233

Мощи на херои. - В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. РИМ-В. Търново (= Доклади и научни съобщения от седмите музейно четения "Човекът в миналото" на Регионален исторически музей Велико Търново, посветени на 65 годишнината на проф. д.м.н. Йордан Йорданов, 20-21 май 2003 г.). В. Търново, 2003, 238-241.

Скално-изсечените светилища - абстракция на вярата. - Религия и Цивилизация, 2003, № 2, декември, 3-8.

Топоси на свещеното в Тракия (резюме). - В: Земите на България - люлка на Тракийската култура. Национална конференция, 3-6 юни 2003, В. Търново. Т. І. Резюмета, статии. Китов, Г., Д. Димитрова (ред.). Гео Прес, 2003, с. 31.

Скалната древност на Елевсина. - SemTh, 6. Религия и обредност, 2004, 25-36.

Хероони-гробници-светилища. - В: НБУ- Год. на Деп. Източни и средиземноморски изследвания. Т. 2. Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров. София, 2004, 191-197.

Завръщат ли се старите богове? - Български фолклор, 2005, № 4. Нестинарството , 50-66.

Познание в Отвъд. - В: Земите на България - люлка на тракийската култура. Т. IІ. Китов, Г., Д. Димитрова (Научна ред.). София, 2005, 50-62.

Слънчевите двери - врата към Отвъд. - In: SAUS, Suppl. 4.  Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, 2005, 705-710.

Кабиле - тракийският пример за превръщане на свято място в градски център. - В: ІV Международен симпозиум „Поселищен живот в Тракия", 09-11 ноември 2005 г. Ямбол-Кабиле. Ямбол, 2006, 71-78.

С поглед отвъд телените мрежи. - Будител, 2006, август, с. 90; с. 96.

Свещеното пространство. - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Т. I. Маразов, Ив., К. Зарев, К. Стефанова (Съст.). Казанлък, „Ирита", 2006, 74-81.

Скални топоси на вяра в Югоизточна Европа и в Мала Азия през древността. 2006. Автореферат.

Тракийски загадки. Интервю. - сп. Travel, бр. 67, 9-15.02.2006.

Тридесет години по-късно. - История, 2006, № 6, 37-43.

За Борис Илиев - човекът между възрожденския патос и света на виртуалните илюзии. - Път, 46-48.

Подводното археологическо наследство на България е в опастност. - Морски свят, април 2007, 18-20 (представяне на проект ТРАМАРИСК № 1013 Фонд научни изследвания - МОН).

Свещеният участък. - СпБАН, 2007, № 4, 37-46.

Скални топоси на вяра в Югоизточна Европа и в Мала Азия през древността (= Studia Thracica, 10). София, 2007, 479 с. (резюме на английски, показалец).

Странджа - благословена от Бога земя. - Туризъм и отдих, година 6, бр. 4-5 (51/52), юни-юли 2007, 46-47.

Странджа планина и пазителите на тайното знание. Дирекция на природен парк „Странджа". Малко Търново. 2007.

Щастливодемонният от могилата „Светицата" „Долината на тракийските царе". - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Научна конференция „Тракийска археология - проучвания, резултати", Исторически музей „Искра" гр. Казанлък, 1-2 септември 2006 г. Т. ІІ. Казанлък, 2007, 85-90.

Вълкът/кучето и Северът като посока на мъдростта. - В: Юбилеен сборник в чест на чл. Кор. Проф. дмн Йордан Йорданов. Доклади от ІІ национална научна конференция „От регионалното към националното" на Исторически музей - Полски Тръмбеш, 7. ІХ. 2008 г. (Съст. Хр. Харитонов). София, 2008.

Георги Китов (1.ІІІ.1943 - 14.ІХ.2008). Да преминеш от линейното в хероическото време. - в-к Култура, бр. 31 (2514), 17 септември 2008.

Глухите камъни. Слънчевото светилище на Орфей. - Geo, януари 2008, 133-135.

Нестинарството - живата старина. - в-к За буквите, 1 ноември 2008 г.

Орфей тракиецът / Orpheus, the Thracian. Тангра ТанНакРа. София, 2008.

„Пещерата на Пан". - В: По пътя на миналото. Сборник научни статии по повод 65 годишнината на д-р Георги Китов. ТЕМП. София, 2008, 190-194.

По спиралата на безсмъртието. - Одисей, бр. 3/2008 (78), 12-17.

Храмът на безсмъртните. - Будител, 2008, № 4 (10), 26-29.

Магическата сила на мегалитите. - В: Мегалитите на Балканите. Доклади от първия симпозиум, София, 27. 03. 2009 г. София, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски". София, 2009, 11-13.

Музеят - атракция, без която от туризма вее скука. - Паметници, реставрация, музеи, май-автуст 2009, 27-28.

Орфическа литика. Лечебната сила на магическите камъни. Pensoft. София, 3-4.

Светилища на слънцето. - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Том ІV. Музей „Искра" Казанлък. Казанлък, Ирита, 77-78.

Свещените пещери. - в-к Дума 18 август 2009, бр. 187, рубрика Наука.

Споделено знание. - Предговор към Костов, Р. (превод и коментарна статия) 2009.

Танц в огнения кръг. - в-к За буквите, бр. 31, ноември 2009, 29.