начало arrow библиография arrow Шопова И.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Шопова И. PDF Печат Е-мейл

Публикации

Към проблема за култа на Дионис в Дионисополис. – In: Боговете на Понта. Варна,1998, 34-36.

Към проблема за празника Rosalia и култа на Дионис в провинция Долна Мизия (по епиграфски данни). – SemTh, 3. Първи академични четения в памет на акад. Гаврил Кацаров, 1998, 157-165.

Култът към Сатурн, отразен в римските Сатурналии. – Thracia Antiqua, 10. Studia in memoriam magistri prof. Georgi Mihailov, 1999, 149-151.

Осми международен конгрес по тракология “Тракия и Егеида”. – Археология, 2000, № 3-4, 107-108.

Култът на Дионис в провинция Долна Мизия (по епиграфски данни). – In: Палео­балканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Проф. Иван Гълъбов”, Велико Търново, ноември 1996 г. В. Търново, 2001, 541-543.

Лявата посока на Дионисовата ритуална практика в тракийските земи (резюме). – В: Земите на България – люлка на Тракийската култура. Национална конференция, 3-6 юни 2003, В. Търново. Т. І. Резюмета, статии. Китов, Г., Д. Димитрова (ред). Гео Прес, 2003, с.33.

Свещената посока в Тракия. – История, 2003, № 5, 35-37.

Дионис – син на Зевс и Семела и бог на виното. – Епохи, 2004, № 1-2, 83-86.

Дионис и Херакъл в римска Тракия: Interpretacio Graeca vel Thracica? (Втора част. – В: Земите на България – люлка на Тракийската култура. Т. IІ. Китов, Г., Д. Димитрова (Научна ред.). София, 2005, 88-89