начало arrow библиография arrow Лазова Цв.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Лазова Цв. PDF Печат Е-мейл

Публикации

Омир и омировите схолии като извор за Тракия и траките. София (автореферат), 1977, 25 с.

Някои проблеми на изворознанието през 4 в от н.е. – Thracia Antiqua, 5, 1979, 135-143.

Античността и средновековната българска култура. София, 1981, 30 с.

Библиотеките в античността и литературната дейност в Тракия. – ИБИД, XXXIII, 5-15.

Фрагменти от гръцките епици; Фрагменти от комически поети. Превод. – В: Извори за историята на Тракия и траките, I. София, 50-52; 167-175.

Книжовни центрове и книжовници през късната античност по нашите земи. – Из­вестия на Народната библиотека “Кирил и Методий”, ХVII, 1984, 265-291.

Култура и културни центрове в Тракия през 3 -7 в.;  Що е исторически документ; Изворознанието и историческата наука.SemTh, 1, 1985, 30-33; 45-48; 51-53..

Провинция Долна Мизия и тенденции на културното й развитие през късноантичната епоха (4- 5 в.). – In: Североизточна България - древност и съвремие. Първи на­ционален симпозиум, 26 – 28 февруари 1982, Толбухин. София, 1985, 296-305.

Енциклопедичен справочник. Антична литература. С., 1988 (Ред. Б. Богданов, А. Николова).

Тракийски реалии в античната литературна традиция: Getica на Йордан. – In: ActaTAB, IV, 1990, 33-40.

Фракийские реалии в античной литературной традиции (Абарис, Аристей Прокон­несский, Анахарсис). – In: ActaTAB, VI, 1991, 111-117.

Тракия и траките през късната античност. Теоретични и технически проблеми при издаването на извори за историята на Тракия. – В: Помощни исторически дисциплини. София, 1991, 77-88 (с Ирис фон Бредов).

Питагор и хипербореите в елинската литературна традиция. – Thracia, 10, 1993, 89-100.

Тракийският херос в палеобалканската традиция. – In: Jubilaeus, I, Юбилеен сборник в памет на акад. Димитър Дечев, 1998, 69-72.

Хипербореите. Обред и повествование. – In: Боговете на Понта. Варна, 1998, 22-26.

Антропологията и науката за древността. – Антропологични изследвания, I. София, 2000, 7-22.

Устност и писменост в античната култура. – In: ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ или античност и хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. Богдан Богданов. София, 2000, 387-395.

Херакъл и култът към хероя в древната балканска традиция. – SemTh, 4, 2000, 131-142.

Омир, устната поезия и устността. – Антропологични изследвания, II. София, 2000, 7-20.

Между история и антропология - историческа антропология. – В: Ловци на умове. Лекции по антропология, 2001, 103-118.

Хипербореите. Обред и повествование. София, 2001, 128 с.

Устно и писмено слово в древна Гърция: общество и комуникация. – В: Словото – класическо и ново. Юбилейна конференция на Факултета по класически и нови Филологии. Т. 1. Състав. Св. Арнаудова. София, 2007, 68-75.