начало arrow библиография arrow Лозанова В.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Лозанова В. PDF Печат Е-мейл

Някои изворовите проблеми към култа на Котито. – Thracia Antiqua, 6, 1980, 90-96.

Евполидовата комедия “Бапти” и някои религиозни аспекти от политиката на Алкивиад. – Филология, 14-15, 1984, 55-65.

Митологични аспекти на бадемовидния орнамент в тракийската торевтика. – Балкански древности, 1992, № 2, 80-83.

Древна Тракия в староатическата комедия. – Балканистичен форум, 1993, № 2, 18-22.

Артистофановата комедия Птиците: ORFIKA и POLITIKA. София, 1997, 155 с.

<Á2áíáóßá или за природата на монарха. <Schol. Aristoph. Aves.1536>. – In: Jubilaeus, I, 1998, 73-79.

Аристофановата комедия Птиците и митът за Терей. – В: Общото и специфичното в балканските култури до края на XIX в. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Василка Тъпкова-Заимова. София, 1999, 39-43.

Гърция между мита и реалността. София, 1999 (съвместно с П. Янева).

TOPOS APRAGMWN. Към идентификацията на комедийното пространство на Аристофановата комедия „Птиците”. –  ThA, 10, 1999, 59-66.

Митът за Терей в “Мегарския разказ” на Павзаний (Paus., I, 41. 8-9; X, 4. 8-10; I. 5. 1-4). – In: Jubilaeus, IV, 2000, 70-77.

AESHYLOARISTOPHANICA (Aristoph., Aves, 267-293). – В: SemTh, 5, 2001, 77-90.

Палеобалкански аспекти на първомартенската обредност. – Изв. Ист. музей - Кюстендил, 6 [за 1993], 2002, 35-38.

Софоклеватa трагедия Терей: проблемът за трагическото прегрещение. –  Jubilaeus, V, 2002, 244-255.

MIMHΣIΣ и KAΘΑΡΣΙΣ или за природата на античния театър. – Год. Деп. Средиземномор. и изт. изследв на НБУ. Т. 1. Академични четения в чесдт на проф. Зл. Гочева [за 2002], 2003, 75-80 с библиогр.

ΤΕΡΕΥΣ: драматургичното пространство на метаморфозата. – В: Черно море между Изтока и Запада. VII Понтийски четения, Варна, 10-11 май 2002. Варна, 2003, 85-94.

Древна Тракия като идеологема на старогръцката драма. – В: Научен алманах на ВСУ “Черноризец Храбър”. Сер. “Хуманитарни науки и изкуства”, кн. 3. Варна, 2004, 27-34.

Терей отвъд трагическото. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново, 2006, 51-66.

Мистерията “базилиск”: средновековни образи и античен първообраз. В: Научни трудове. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, История. Т. 1, кн. 1, 2006, 81-96.