начало arrow държавност arrow Етносите arrow Пеопли
Пеопли PDF Печат Е-мейл

Paioplai. 

Пеоплите са неголям тракийски етнос в Югозападна Тракия, който изглежда е част от по-големия тракийски етнос – този на пеоните.

 

Споменава се два пъти само у Херодот. Първият път споменаването е във връзка с депортирането на пеони от персийския пълководец Мегабаз/Мегабюкос, от Европа в Азия, по нареждане на цар Дарий І (522–486 г.пр.Хр.), където се казва, че ...били вдигнати от селищата си и преселени в Азия пеони, сириопеони и пеопли, и тези, които стигали до езерото Прасиада (Hdt. 5. 15, 3). Това означава, че пеоплите населяват земи в Югозападна Тракия –  някъде над езерото Прасиада.

Второто споменаване на Херодот казва, че...планината Пангей е голяма и висока, където има златни и сребърни мини и където живеят, пиери, одоманти и най-вече сатри. Преминавайки покрай живеещите над Пангей на север пеони, добери и пеопли, Ксеркс се отправил на запад ... (Hdt. 7, 113, 1). Тоест, тук пеоплите са на север от планината Пангей.

Дали това са част от първите споменати пеопли или са други, не е ясно. Най-вероятно част от тях са останали по местоживелищата в Югозападна Тракия, но е възможно други пеопли отново да са се върнали от Азия в Европа заедно с пеоните.

Калин Порожанов

 

Литература:

Detschew 19762: Detschew, D. Die Thrakischen Sprachreste. Wien, 1976 (2), 353.

Фол,  Спиридонов 1983: Фол, Ал., Т. Спиридонов. Историческа география на тракийските племена до ІІІ в.пр.н.е. Атлас. Издателство на Българската академия на науките. София, 1983.1.1. 50; 1.2, 72.

Порожанов 1992: Порожанов K. Пеопли. – В: Кратка енциклопедия Тракийска древност. Издателство „Аргес”. София, 1992, 211.