начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Артанес (№ 1)
Артанес (№ 1) PDF Печат Е-мейл

Река в Тракия, десен приток на Истрос. Името ('Art£nhj) се среща единствено у Херодот (Hdt 4, 49).

Това е третият от изброените от него притоци в областта на кробизите, като изброяването е от изток на запад. Поради това, че няма други данни и споменавания, е невъзможно да се идентифицира със сигурност със съвременна река. Изказвани са предположения, че може да е друго име на Осъм  (Томашек), на Лом (Томашек, Кацаров и Геров), на Вит (Льогран) или на Росица (В. Георгиев). Последното предположение е най-невероятно, тъй като Росица не се влива в Дунав. Античните имена на Осъм, Вит и Лом са Asamus, Utus и Almus, но тъй като те са известни чак от римската епоха, не е невъзможно името на някоя от тези реки да е било променено; все пак това засега е  недоказуемо.

Названието е определено като тракийско от В. Томашек (Tomaschek 1984: 92). Според Д. Дечев името идва от и. е. *erd-  със значение „оросявам" (Detschew 1957: 28-29; 1960: 151). Тази етимология се приема от В. Георгиев (1977: 160) и от И. Дуриданов (1976: 73), но е отхвърлена от  В. Бешевлиев (Бешевлиев 1990: 10). Повече подробности виж у С. Янакиева (Янакиева 2009: 36-37).

Литература

Бешевлиев В. 1990: Следи от предтракийски език. - ИНМВ 26 (41),  9-20.

Георгиев В. 1960: Идентификация и етимология на няколко тракийски речни имена. - БЕ 10, 4/5, 511-515.

Георгиев В. 1977: Траките и техният език. София.

Дуриданов И. 1976: Езикът на траките. София.

Кацаров Г., Б. Геров. 1949: Херодот. Превод на откъси и коментар. - В: Извори за старата история и география на Тракия и Македония. София, 17-37.

Янакиева С. 2009: Тракийската хидронимия. София.

Detschew D. 1957: Die thrakischen Sprachreste. Wien.

Detschew D. 1960: Charakteristik der thrakischen Sprache. - Linguistique Balkanique 2.

Legrand, Ph.-E. 1966: Herodote. Index analytique. Paris, р. 162.

Legrand, Ph.-E. 1985: Herodote. Histoire. Livre IV. Paris, р. 77, n. 6.

Tomaschek W. 1894: Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung. II. Die Sprachreste. Wien.

Tomaschek W. 1896: Artanes N 1. - In: RE 2, col. 1305.

Светлана Янакиева