начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Ангитес
Ангитес PDF Печат Е-мейл

Река в Югозападна Тракия, приток на Стримон в областта на едоните, днес Ангиста. Barrington Atlas 51.

Хидронимът 'Agg…thj се споменава единствено от Херодот в областта Филида около планината Пангей (Hdt 7, 113).

Според издателя на Апиан същата река е наречена от него G£ggaj или Gagg…thj (App. B. civ. 4, 106). Въз основа на хидрологични съображения В. Гардхаузен смята, че такава идентификация е неправилна.

В „Тракийските езикови остатъци” Дечев е дал речното име G£ggaj или Gagg…thj отделно от 'Agg…thj, но в „Характеристика на тракийския език” е определил началната G като знак за полувокала [j], употребен за запълване на хиатуса между определителния член и началния вокал, т.е. тук той  смята, че 'Agg…thj и Gagg…thj са едно и също име.

Първи В. Томашек включва името сред тракийските названия, като посочва две възможни етимологии. Х. Крае приема една от тези етимологии, но смята названието за илирийско. Д. Дечев отхвърля становището на Крае и определя името като несъмнено тракийско, но предлага трета етимология, различна от тези на Томашек. Неговото мнение е възприето и от И. Дуриданов, който освен това смята, че производно от същата основа е селищното име 'AngissÒj. Местоположението на това селище не може да се установи от текста, който го определя като "град в Тракия". Становището на  Дуриданов за връзката между селищното название 'AngissÒj и речното 'Agg…thj се споделя и от Ю. В. Откупшчиков.

Литература

Дечев, Д. Характеристика на тракийския език. София 1952, с. 13–14.

Дуриданов, И. Езикът на траките. София, 1976, с. 29.

Откупщиков, Ю. В.  Догреческий субстрат. У истоков европейской цивилизации. Ленинград, 1988, с. 163.

Detschew, D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957, p. 5, 97.

Detschew, D.  Charakteristik der thrakischen Sprache. – Linguistique Balkanique 2, 1960, p. 157, 163, 171.

Gardthausen, V.  Augustus und seine Zeit. Zweiter Theil. Leipzig, 1891: 77–78.

Tomaschek Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung. II. Die Sprachreste. Wien, 1894: 2, 93.

Светлана Янакиева