начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Аксий (№ 1)
Аксий (№ 1) PDF Печат Е-мейл

Днешната река Вардар в Македония, която се влива в Егейско море.

Тя се споменава за първи път в “Илиада” (Hom. Il. 2, 849–850 и Il. 21, 141–142), а след това се среща у Херодот (Hdt 7, 123), Тукидид (Thuc. 2, 99), Страбон (Strab. 7, fr. 21), Птолемей (Ptol. 3, 12, 11), Плиний Стари (Plin. NH 31, 14) и много гръцки и латински автори до края на античността. Ударението на старогръцки език варира (”Axioj или 'AxiÒj) не само у различните автори, но и в кодексите на един и същи автор.

От различни изследователи името е причислявано към различни езици. Н. Йокл го смята за илирийско, Й. Тишлер – за македонско, Д. Дечев го включва в числото на тракийските езикови остатъци, а В. Георгиев определя названието като дако-мизийско, което се приема и от И. Дуриданов.

Опитите за етимология свързват името ”Axioj със съществително ¥xoj със значение „гора” или „яма, пропаст”, или пък с прилагателно със значение „тъмен”. Във връзка със Страбоновото определение за Аксий като “мътен, кален” ('AxiÕj qolerÕj ·e‹) Йокл предлага етимологията със значение  “не-светъл, тъмен”. Приема я и Д. Дечев, като обръща внимание и на селищното име 'Ax…opa при съвременното селище с название Черна вода, при което може да се предполага превод на тракийското име (Detschew 1931:194–196; Detschew 1960: 185). Със сигурност от същата основа са производни и първите съставни части на имената на самотракийските богове 'Ax…eroj, 'Axiokšrsa, 'AxiÒkersoj (Detschew 1931: 196-197;1957: 18). Като имена на хтонични божества за тях също е допустима етимология от основа “тъмен” и този паралел подкрепя етимологията на Аксий със значение „тъмен, черен”.

 

Литература

von Bredow,  I. Die thrakischen Namen bei Homer. – In: TAB I. Trinovi, 1986,  51–52.

Detschew, D.  Axios. – Zeitschrift für Ortsnamenforschung 7, 1931, Heft 3, 193–199.

Detschew, D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957, 18–19.

Detschew, D. Charakteristik der thrakischen Sprache. – Linguistique Balkanique 2, 1960, 146213.

Duridanov, I. Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle. Köln, Wien, 1975, p. 31.

Tischler, J. Kleinasiatische Hydronymie. Wiesbaden, 1977, 39–40.

Георгиев, В. Траките и техният език. София, 1977, с. 32; 209.

Дуриданов, И. Езикът на траките. София, 1976,  с. 28.

Янакиева, С. Тракийската хидронимия. София, 2009, 25–28.

Светлана Янакиева