начало arrow Thracia Pontica arrow Константинополската хора arrow Резион
Резион PDF Печат Е-мейл

Πόρτα τοῦ Ῥησίου - тур. Йени Мевлевихане Капиши (Yeni Mevlevihane Kapısı), порта между 50 и 51-та кула в Теодосиевата стена или между Третата и Четвъртата военна порта; асоциирана с известния византийски пълководец Рез(и)ос, чийто дом се намирал срещу нея.

Алтернативно портата била наричана πόρτα Πολύανδρος или Μυρίανδρος (място на много мъже), може би защото там се събирали много хора. За това разказва Псевдо-Кодинос в Константинополската патриа [p. 47 Bekk.] по повод строителството на крепостната стена при Теодосий II:

… ὅπερ (sc. τὸ τεῖχος) ἔκτισεν εἰς ἐξήκοντα ἡμέρας, ἐχόντων τῶν δύο μερῶν τῶν δήμων ἀπὸ χιλιάδων ὀκτώ καὶ ἤρξαντο κτίξειν οἱ μὲν Βένετοί ἀπὸ  Βλαχερνῶν, οἱ δὲ Πράσινοι ἐκ τῆς Χρυσείας πόρτης∙ καὶ ἡνώϑησαν ἀμφότεροι εἰς τὴν Μυρίανδρον πόρταν τὴν καλουμένην Πολύανδρον, τῶν ἰδιωτῶν δὲ καλούντων αὐτὴν Κολίανδρον. Οὕτως δὲ ἐκλήϑη Πολύανδρος διὰ τὸ ἀμφότερα τὰ μέρη ἐκεῖσε ἑνωϑῆναι.

Александър ван Милинген [Van Millingen1899: 84-85] погрешно я идентифицира с Адрианополската порта (която и до днес все още поддържат някои автори), наричана още Портата на Харизиос, но Т. Прегер [Preger 1901, 272-276] опровергава и коригира възгледа му в началото на 20 в. Поради неразбирането на наименованието по-късните ръкописи – предимно на Палатинската антология – го подменят често като Πόρτα Ῥηγίου [Bandury 1711: VII, 150; Van Millingen 1899: 78-80] по името на ареала Регион, който обаче е твърде отдалечен от мястото; или Πόρτα τοῦ Ῥουσίου [Theophanes, pp. 355, 358], т.е. Порта на Червените – една от партиите на Хиподрома във Византион, която участвала в нейната реконструкция.

Фиг. 1. Разположението на Пората на Рез(и)ос според Т. Прегер

В Константинополската патриа на Псевдо-Кодинос [pp. 47 и 100 Bekk.] се казва, че Портата била построена за 60 дни, което обстоятелство било възхвалено в две епиграми, съхранени в Палатинската антология [Anth. Palat., 9, 690 и 691], и увековечени в надписи на гръцки и латински. Първият надпис (на гръцки) бил поставен на Порта Ксилокеркос или Ксилопорта, но е загубен и текстът му е съхранен само в Палатинската антология, известявайки ни, че „император Теодосий и Константин, хипарх на Изтока, построиха тези стени за 60 дни” [Bandury 1711: VII, n. 428; Van Millingen 1899: 47].

Другите два надписа – на латински и гръцки – били поставени на Портата на Рез(и)ос. Латинският надпис оповестявал: „По повелята на Теодосий за по-малко от два месеца Константин издигна триумфално тези силни стени. Едва ли и Палада би построила така бързо такава силна цитадела” [Bandury 1711: VII, n. 428; Van Millingen 1899: 47].

THEODOSII JUSSIS GEMINO NEC MENSE PERACTO †

CONSTANTINUS OVANS HAEC MOENIA FIRMA LOCAVIT

TAM CITO TAM STABILEM PALLAS VIX CONDERET ARCEM † 

Гръцкият надпис гласял: „За 60 дни по повеля на скиптролюбивия император (Теодосий II – б.м.), хипархът <подчиненият му командир – ὕπαρχος > Константин добави стена към стената”.

Ἤμασιν ἑξήκοντα φιλοσκήπτρῳ βασιλῆι

Κωνσταντῖνος ὕπαρχος ἐδείματο τείχεϊ τεῖχος. 

Тази епиграма и днес стои на Мевлевихане Капиши, идентифицирайки я като Портата на Рез(и)ос.

Фиг. 2. Крепостните стени на Константинопол и Портата на Резиос

Ваня Лозанова 

Литература:

Bandury 1711: Bandury, A. De Administrando Imperio (Imperium Orientale, sive Antiquitates Constantinopolitanae. Paris, 1711

Preger 1905: Preger, Th. Studien zur Topographie Konstantinopels.

14, 1905, 272-276

Sevcenko 1970: Sevcenko, I. The Inscription of Justin II's Time on the Mevlevihane (Rhesion) Gate at Istanbul. – Zbornik radova Vizantološkog instituta, 12, 1970, pp. 1- 8

Van Millingen 1899: Van Millingen, Al. Byzantine Constantinople:  The Walls of the City and Adjoining Historical Sites. London, 1899, 84-85