начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Billaios
Billaios PDF Печат Е-мейл

Billa‹oj,  река във Витиния, според някои антични автори – на границата с Пафлагония, днес Филиос чай. Други варианти на името са Bllaoj, Blleoj, Billis, Bilion и Byleum.

Най-ранните свидетелства за името са у Аполоний Родоски (Ap. Rhod. 2, 791) и в надписи върху монети от Тиос от началото на ІІІ в. пр.н.е. По-късно названието се споменава от Ариан (Arr. Peripl. 13 (=19M), Плиний Стари  (Plin. NH 6, 4), върху монети от Флавиополис от ІІ в., в Певтингеровата карта (TP 9, 4), както и от Стефан Византийски, който цитира периплуса на Менип (St. Byz. s. v. YÚlla).

Интересно е, че върху един от типовете монети според Б. Хед е изобразена Бендида в колесница.

В. Томашек определя названието като тракийско, сравнява го с лични имена – BillhnÒj, Billhn» от Епир и Bllaroj от Синопе – и предпазливо предполага, че то може да произхожда от и.е. *bhul- “бликам, шуртя”. Д. Дечев цитира приведените за сравнение от Томашек лични имена, като прибавя и латински, но не взима отношение към етимологията В статията си за анатолийските водни названия Б. Розенкранц изказва съмнение, че сред тях може да се открие и.е. корен *bhel- “блестящ, бял”, като същевременно отбелязва, че, ако Billaoj принадлежи към тези названия, то съдържа е-степен на основата за разлика от други европейски водни имена, в които намираме о-степен на същата основа. Й. Тишлер определя названието като “със сигурност негръцко”, а окончанието смята за повлияно от многобройните речни имена с този суфикс. Същевременно той не е сигурен в тракийския му произход – поставя го в списъка на тракийските имена, но с въпросителна. Тъй като в Тракия няма други собствени имена от основа Bil(l)-, Тишлер вероятно е прав, че не може да има сигурност в тракийския произход на Bllaioj. Всъщност тракийски произход се приема главно въз основа на факта, че такъв имат голям брой названия от Витиния. В полза на такава хипотеза може би говори фактът, че основата Bel- (вероятно от и.е. *bhel-), от която са образувани няколко тракийски селищни и лични имена, се явява и във вариант Bil-, например в личното име Belis£rioj/ Bilis£rioj. В Тракия има и селищно име Bilias, споменато от Анонимния географ от Равена (GR 4, 6). Пак в подкрепа на тракийския произход е и изображението на Бендида върху един от типовете монети с надпис Billaios.

 

Светлана Янакиева 

Литература

 

Detschew 1957: Detschew, D. Die thrakischen Sprachreste. Wien (p. 6869).

Head 1911: Head, B. Historia nummorum. Oxford (p. 514).

Tischler 1977: Tischler, J. Kleinasiatische Hydronymie. Wiesbaden (p. 4243,  166).

Tomaschek 1894: Tomaschek, W. Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung. II. Die Sprachreste. Wien (2, p. 94).

Янакиева 2009: Янакиева, С. Тракийската хидронимия. София (c. 51-52).