начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Bistonis
Bistonis PDF Печат Е-мейл

Biston…j, Bistonik¾ l…mnh, езеро в южна Тракия, на егейския бряг между Маронея и Абдера, в областта на племето бистони, днес Вистонида. Barrington Atlas 51.

Названието се споменава от Херодот (Hdt 7, 109), Страбон (Strab. 7, fr. 47), Плиний Стари (Plin. 4, 42), Птолемей (Ptol. 3, 11, 5) и Елиан (Ael. De nat. anim. 15, 25).

Името е определено като тракийско от Д. Дечев, който го извежда от и.е. *bheidh- и смята, че същата основа се среща освен в речното и племенното име също и във втората съставна част  - bistaj/ - beistaj на няколко тракийски лични имена и е идентична със ст.гр. pistÒj.

Тази етимология е възприета от В. Георгиев за съставната част на личните имена, но той не споменава името на езерото и на племето. Предположението на Д. Дечев, че названията на племето и на езерото са от същата основа като съставката         

-bistaj (има и лично име Bisthj, Bista) изглежда убедително. Етимологията и сравнението с гр. pistÒj са несигурни.

Светлана Янакиева

Литература

Detschew 1957: Detschew, D. Die thrakischen Sprachreste. Wien (p. 72).

Георгиев 1977: Георгиев, В. Траките и техният език. София (с. 99).