начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Bolbe
Bolbe PDF Печат Е-мейл

BÒlbh, езеро в Югозападна Тракия, в областта на племето мигдони северно от Халкидическия полуостров, днес Волви (слав. Богданско езеро). Barrington Atlas 51.

Названието се среща у Есхил (Aeschyl. Pers. 493-494), Тукидид (Thuc. 1, 58, 2; 4, 103, 1), Атеней (Athen. 7, 334е), Страбон (Strab. 7, fr. 36), Стефан Византийски, според когото има и град със същото име (St. Byz. s.v.) и др. Освен Стефан Византийски селище с име BolbÒj споменава и Прокопий (Proc. De aed. 4, 4).

Името е определено като тракийско от В. Томашек. Д. Дечев отбелязва, че от същата основа е първата съставна част на жителското название Bolbabrihnoi и  сравнява имената с карийското селищно название BÒlbai и речното Bolbaièthj. Според И. Дуриданов тракийското BÒlbh трябва да е гласяло първоначално *Balva и така е идентично по основа с редица балтийски местни и водни названия (Balvi, Bolva, Болва), производни от лит. и латв. bala “блато, мочур, влажна почва”, но рано е било грецизирано поради свързване със ст.гр. bolbÒj “лук, луковични растения”. Това е хипотеза, която няма как да бъде потвърдена.

Становищата за карийските названия са противоречиви. Й. Тишлер определя селищното име BÒlbai като “със сигурност малоазийско”, докато според Л. Згуста то е гръцко, производно от bolbÒj. Ю. В. Откупшчиков смята, че паралелът между тракийското и карийското име се дължи на общност на лексиката. В. Бешевлиев причислява BÒlbh към предтракийските названия заради о- вокализма. Това становище е твърде крайно.

Интересни са както ономастичните паралели, така и паралелът с гръцкото съществително нарицателно. Името на езерото в Тракия има несъмнено тракийски произход, тъй като основата му се съдържа и в тракийското селищно название Bolbabria, засвидетелствано в названието на жителите Bolbabrihnoi в надпис от с. Шатрово, Кюстендилска област (IGBulg. IV, 2216) и съдържащо съставката -bria – една от най-характерните за тракийските селищни названия. Убедително е предположението за лексикалната общност между тракийските и карийските названия, тъй като ономастичните съответствия между Тракия и Кария не са рядкост. Остава открит въпросът дали тези названия са свързани и със ст.гр. апелатив bolbÒj. И това също е вероятно. От една страна честа практика е образуването на топоними – както водни, така и селищни имена – от названия на растения. Същевременно не е невероятен предгръцки произход на bolbÒj и съществуването на същия апелатив и в тракийски. Възможно е също и успоредно възникване на една и съща дума от една страна в тракийски и в предгръцкия субстрат, а от друга – в старогръцки.

 

                                                        Светлана Янакиева

Литература

Бешевлиев 1990: Бешевлиев, В. Следи от предтракийски език. – ИНМВ 26 (41), 9-20.

Дуриданов 1976: Дуриданов, И. Езикът на траките. София (с. 33).

Откупщиков 1988: Откупщиков, Ю. Догреческий субстрат. У истоков европейской цивилизации. Ленинград (с. 136).

Янакиева 2009: Янакиева, С. Тракийската хидронимия. София (с. 53-54).

Detschew 1957: Detschew, D. Die thrakischen Sprachreste. Wien (p. 74).

Tischler 1977: Tischler, J. Kleinasiatische Hydronymie. Wiesbaden (p. 43).

Tomaschek 1894: Tomaschek, W. Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung. II. Die Sprachreste. Wien (2, p. 94).

Zgusta 1984: Zgusta, L. Kleinasiatische Ortsnamen. Heidelberg (p.123, §156).