Кацаров Г.

Публикации

Тракийските беси. – ИИД, 6, 1924, 31-47.

Произход и пръв разцвет на Одриското царство в древна Тракия.- Училищен преглед, № 32, 1933, с. 737.

Келтите в стара Тракия и Македония. – В: Г. Кацаров.  Избрани съчинения. Т. 2, С.,  2004 (Университетска библиотека №  390), 317-358 (= СпБАН, 18, 1919, 41-80).

Херодот. Превод на откъси и коментар. – В: Извори за  старата история и география на Тракия и Македония. С., 1949 (съвместно с Б. Геров).