Янакиева Св.

Публикации

Сведения за траките в Есхиловата тетралогия ”Ликургия”. – ThrA, 2, 1977, 138-143.

Към хронологията на тракийските селищни имена с втора съставка -βρια. – ThrA, 5, 1979, 175-182.

Възникване на тракийските селищни имена от типа ΔΙΖΑ. – Expeditio Thracica, 1, 1980, 181-186.

Тракийският град Крестон. – ThrA, 9, 1982, 103-112.

Превод. Есхил. – In: ИИТр, I. София, 1981, 78-89.

Превод. Софокъл. – In: ИИТр, I. София, 1981, 89-103 (съвместно с Л. Гайдова).

Античните извори и хронологията на тракийските селищни имена. – ThrА, 8, 1982, 35-39.

Тракийският град Крестон. – ThrA, 9, 1982, 103-112.

Превод. Тукидид. Избрани страници. София, 1988.

Фонетични и топонимични съответствия в палеобалканските езици. – SemTh, 2, 1988, 92-94.

Антисара; Апрос; Арисбе; Асера; Берга; Газорос; Галепсос; Ганос; Добер; Дориск; Драбеск; Друсипара; Исмар; Маронея; Мастейра; Мекиберна; Менде; Миркин; Олинт; Полтимбрия; Сармизегетуса; Селимбрия; Топир; Тороне; Ямфорина.  В: Кратка енциклопедия. Тракийска древност. София, 1993, с. 16; с. 21; с. 23; с. 27; с. 37; с. 68; 68-69; с. 69; с. 85; с. 88; с. 88; с. 89; с. 123; 171-172; с. 173; 176-177; с. 177; с. 183; с. 202; 218-219; с. 243; с. 256; с. 278; с. 281; с. 316.

Митът за Евмолп и етнолингвистичната ситуация в Атика през II хил. пр. н.е. – Thracia, 10, 1993, 101-112.

Предгръцка Беотия. Палеобалкански ономастични и митологични елементи. София, 1994, 111 с.

Трако-илирийски ономастични паралели (речни названия). – In: Jubilaeus, 1, 1998, 123-126.

Похищението на Персефона и неговите индо-европейски парплели. – SemTh, 3, 1998, 193-202.

Палеобалкански паралели на предгръцката ономастика от Беотия. – ThrA, 10, 1999, 30-37.

Предгръцката ономастика и етническите общности на Балканския полуостров и в Мала Азия. – В: Етнолингвистичните проблеми на балканските народи, София, 2000, 41-51.

Предгръцката хидронимия. – SemTh, 4, 2000,  85-118.

Άλέξανδρος и предгръцките имена на -ανδρος. – In: Ethnoses and Cultures on the Balkans. International Conference, Trojan, 2000. Sofia, 2000, 158-168.

Предгръцкият субстрат като социолингвистичен и етнолингвистичен проблем.SemTh, 5, 2001, 47-56.

Научное наследие болгарского академика Д. Дечева. – В: Индоевропейское языкознание и классическая филология, VII (Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского). Санкт-Петербург, 2003, 219-222.

Давлида – един тракийски град в сърцето на Гърция. – В: Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова. София, 2004, 100-105.

Сватба в Хадес: смъртта на Евадна и смъртта на тракийските вдовици. – SemTh, 6, 2004, 37- 52.

Лексикална идентичност между тракийски хидроними и етноними. – СпБАН, 2007, № 4, 51-56.

За идентификацията на тракийските хидроними <Бсфзукьт и <БсфЬкзт. – В: Сборник в памет на В. Велков (под печат).