Домарадски М.

Келтите на Балканския полуостров ІV-І в. пр. н. е. София, 1984, 176 с.

Паметници на тракийската култура по горното течение на река Места. София, 1999, 180 с. (= РП, 26) (съвместно с Р. Георгиева и др.).