Апобатра

  `Apob£qra

Топоним на Тракийския Херсонес.

Среща се единствено у Страбон [Strab. 13, 1, 22]. Така се наричало мястото при Сестос, където стъпва на полуострова мостът на Ксеркс. Очевидно тук става въпрос за едно неутвърдило се през римската епоха име на местността.

Изворите предполагат локализацията на моста/мостовете на Ксеркс до Сестос на крайбрежието непосредствено южно от града при дн. Пойраз бурун, Турция.

 Юлия Цветкова