Араплос/Драбос

  Araploj/Dr£boj

Селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес

Споменава се единствено в ІV в. пр. Хр. след Кардия и преди Алопеконесос [Ps.-Skyl. 67] и вероятно е  било с неголеми размери. Приемлива обаче изглежда идентификацията на А. със споменатия у Страбон Д. на Тракийския Херсонес [Strab. 7. fr. 52 (51)], поради близостта на  района, в който се локализират Елеунт и Мадитос.

 

Юлия Цветкова