Гресинос

  Grhsnoj

Името се среща единствено у Стефан Византийски, който го определя като полиc на Тракийския Херсонес [St. Byz. s. v. Grhsnoj]. Той цитира един атидограф от първата половина на ІV в. пр. Хр., противник на Демостен - Андротион.

Вероятно, подобно на други селища на полуострова, Г. е възникнал в рамките на ІV в. пр. Хр., но е невъзможно по-точно прецизиране.

Името принадлежи към тракийската предгръцка топонимия.

Интересна възможност за идентифицирането на Г. ни дава един надпис от 344/3 г. пр. Хр. за дарение на златен венец за Атина от името на редица селища в Херсонес, сред които се появява и не добре запазеното GFHS.H.N.O.. [IG II2, 1443, 95]. Твърде вероятно е зад него да стои Г. При това положение, селището вероятно е сред верните атински съюзници и неговото възникване и развитие може да се свърже с настаняването на полуострова на атинските клерухи на Перикъл [Plut. Per. 11, 19] или на Диопейтес [Philochor. fr. 158; Dem. 8, 6].

Липсват данни за локализацията му.

 

Юлия Цветкова