Гробът на Хела

  `Ελλης τ£φος

Топоним на Тракийския Херсонес.

Споменат е за първи път в изворите от първата половина на V в. пр. Хр. и се свързва с градовете Кардия, Агора, Пактия [Hellanic. fr. 127; Hdt. 7, 58]. Митът за Хела като епоним на Хелеспонта съвсем естествено обяснява присъствието на топонима и поставя появата му с настаняването на гръцките колонисти на полуострова.

Локализацията му е твърде обща - на хелеспонтийското крайбрежие в близост до Пактия.

 

[Юлия Цветкова]