Левке акте

  Leuk¾ ¢kt»

Селище на югоизточния бряг на Тракийския Херсонес.

При всички положения локализацията му е след Херсонес, в участъка между Калиполис и Тиристасис [Dem. 7, 40; Strab. 7,  fr. 56 (55)], вероятно при устието на р. Соук дере или при дн. Индже бурун, Турция. Засвидетелствано е за пръв път през V в. пр. Хр. [Hdt. 7, 25]. Вероятно Л. а. възниква по време на персийската власт на полуострова около една от продоволствените бази на Ксеркс в Тракия.

У Псевдо-Скилакс селището е причислено към "тракийските крепости" [Ps.-Skyl. 67], което свидетелства за наличието на някаква фортификация.

Няма доказателства за съществуването му след ІV в. пр. Хр.

Юлия Цветкова