Лизимахия

  Lusim£χeia

Един от най-често споменаваните градове на Тракийския Херсонес през елинистическата епоха [Marmor Parium fr. 19; Polyb. 15, 23, 9; 18, 3, 11; 18, 4, 5; Ps.-Skymn. 703; Diod. 20, 29, 1; 20, 33, fr. 14; Strab. 7, fr. 52 (51); Liv. 33, 38, 11; 38, 16, 4; Justin. 17, 1, 2; Mela 2, 24; Plin. nat. 4, 11, 40; 4, 11, 48; Paus. 1, 9, 8; App., Syr. 3].

Основан е през 309/8 г. пр. Хр. като столица на държавата на Лизимах, вследствие на синойкизма на Кардия и Пактия.

Разположен по средата на провлака на полуострова, в близост до Кардия, той се локализира при дн. Булаир, Турция. Има стратегическо местоположение, което осигурява контрол на пътя през Хелеспонт към Тракия и  предоставя възможност за териториална експанзия към Мала Азия.

След смъртта на македонския владетел през 281 г. пр. Хр., в хода на сложните взаимоотношения между елинистическите царе, Л., заедно с Херсонес, преминава ту в едни, ту в други ръце и просъществува до І в.

Начинът на създаване на Л. чрез синойкизъм и обезличаването на Кардия и Пактия предполага сходни процеси при основаването на Херсонес/Агора. 

 Юлия Цветкова