Терейна

Τερείνη, Tereine; от гр. τερέω – пронизвам

Терейна е тракийска наяда, която е дъщеря на Стримон и майка на Траса (Detschew 19762: 210-211) от Арес (Ant. Lib. Metam. 21 Πολυφόντη): Τερείνης τῆς Στρυμόνος καὶ Ἄρεως ἐγένετο θυγάτηρ Θρᾷσσα (Detschew 19762: 496). Името ѝ се появява в разказа на Антонин Либерал (ІІ в.) от неговите Метаморфози във връзка със зловещата история за Полифонте, дъщеря на Траса и тракийския цар Хипоной, син на Трибал, и нейната метаморфоза във вещаеща зло птица – сова (Cherubini 2009: 77-97).

В изследванията е забелязана омонимията на Терейне и Терей (Larson 2001: 314, n. 178). Сходство може да се долови и в птичата метаморфоза на Терей (Лозанова 2003), на дъщерята на Терейна – Полифонте и на нейните синове, обединени от мотива за антропофагия (човекоядство).

 

Ваня Лозанова

Литература:

Лозанова, В. 2003: ТЕРЕЙ или драматургичният топос на метаморфозата. София.

Cherubini, L. 2009: The Virgin, the Bear, the Upside-Down Strix: An Interpretation of Antoninus Liberalis 21. – Arethusa 42, 1, 77–97

Larson, J. 2001: Greek Nymphs. Myth, Cult, Lore. New York.

Detschew, D. 19762: Die thrakischen Sprachreste. Wien.